Как да попълните Декларацията за получаване на хонорар

„Декларацията за получаване на хонорар” се попълва единствено от одобрените от нас преводачи.

Изтеглете „Декларацията за получаване на хонорар” от „Документи за кандидатстване” във файловата директория и я разпечатайте в един екземпляр.

Попълнете я собственоръчно и ни я изпратете. Нашият адрес можете да намерите тук.

Договор за предоставяне на преводачески услуги

„Договорът за предоставяне на преводачески услуги“ се сключва между двете страни с цел по-качествено, стриктно и коректно изпълнение на задълженията на двете страни.

Изтеглете „Договора за предоставяне на преводачески услуги” от ”Документи за кандидатстване“ във файловата директория и го разпечатайте в 2 (два) екземпляра. Попълнете го, подпишете всяка една от страниците и ни го изпратете по пощата, на посочения вече адрес, заедно с останалите необходими документи. След като получим комплекта документи, ние ще Ви върнем обратно единия екземпляр от „Договора за предоставяне на преводачески услуги“.

 

Как да попълните Молбата за прекратяване на Договора за предоставяне на преводачески услуги

В случай, че желаете да прекратите работните си отношения с нас, моля попълнете „Молбата за прекратяване на договор“, която можете да изтеглите от „Документи за кандидатстване” във файловата директория. Разпечатайте я в един екземпляр, попълнете я собственоръчно и ни я изпратете по пощата с обратна разписка или по куриер.

 

Къде да изпратя необходимите документи

Документите, които е необходимо да попълните, след като вече сте одобрен като преводач към нашата агенция, можете да изпратите по пощата с обранта разписка или по куриер на адрес: гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов” № 53, партер, офис 12, за „Онлайн преводи”.

Стилистични указания на Олтранс при превод на официални документи от чужд език на български език

Тези стилистични указания важат при превод на официални документи от „Олтранс“ ООД от чужд език на български език.

 

1. Имена на фирми

Транслитерирайте името на фирмата и преведете юридическата форма. В скоби оставете оригиналното изписване на името на фирмата и на юридическата форма.

Например, превод от немски: ГМТ ООД (GMT GmbH)

2. Имена на институции, известни фирми, местности и други имена, които имат широка публична известност

Вероятността да имат наложило се име на български език е голяма. Потърсете в Интернет дали вече не се споменават по определен начин. Доверявайте се само на авторитетни източници.

Имена на асоциации и институции: преведете названието и в скоби оставете оригиналния акроним.

Например, превод от английски: Европейска асоциация на преводаческата индустрия (ELIA).

3. Лични имена, имена на улици, местности, фирми, за които няма установено изписване на английски език

Транслитерирайте според звученето. Локализационните единици (ул. Бул. ЖК и др.) се превеждат.

Например, от английски език: 35 Northern Alley Str се превежда по следния начин: ул. „Нордърн Али“ № 35

 

4. Търговски марки Търговските марки не се превеждат. Например, превод от английски език: Google, Microsoft
5. Учтива форма

Според новите правила в българския език учтивата форма „вие“ може да се изписва с главна или малка буква. Главна буква се използва обикновено при превод на текстове с по-висок стил и ниво на официалност.

6. Адреси

При превод на официални документи адресите се транслитерират. При превод на неофициални текстове – адресите не се превеждат. И в двата случая се превежда държавата.

При превод на сертификати:

– адресът на сертифициращия орган и този на сертифицираната фирма се превеждат;

– адресът на обектите, за които се отнася сертификацията, остава в оригинал, като се превежда само държавата.

При превод на упътвания за употреба, презентационни брошури, текстове за уеб-сайтове, адресът на фирмата остава в оригинал, като се превежда само държавата.

7. Валута

В документи чуждата валута се изписва с означение по ISO 4217, например:

$ – USD

€ – EUR

£ – GBP

В литературни текстове или когато се изписва сумата с думи в скоби, чуждата валута се превежда:

$, USD – „щ.д.“

€, EUR – „евро“

£, GBP – „бр.л.“

8. Изписване на числа

В български език се използват следните разделители:

– десетичен разделител: „,“ (запетая);

– хиляден разделител: „ “ (интервал).

Например: 1 234,56 (хиляда двеста тридесет и четири цяло и петдесет и шест стотни)

9. Номер на серия в документи, номер на стандарт

Номерът на серия в документи не се превежда, нито транслитерира. Остава на изходния език. Превежда се локализационната единица като (серия, регистрационен номер).

Например, превод от английски език:“Series: RD-341″, „серия: RD-341“.

Името на сертификати при превод от чужд на български език се запазва.

Например, ISO 14001.

10. Кавички

Кавичките са двоен знак, с който се ограждат думи, изрази, изречения и цели текстове. В български език се използват „ “ (долни и горни двойни кавички).

Например: Агенция за онлайн бизнес преводи „Олтранс“

11. Тире [–]

Голямото тире се отделя с по един интервал от двете страни.

Тирето е знак, който се използва за означаване на пропуснати части на изречението, за по-силно сравнение със запетаята, отделяне на обособени части и на вметнати думи и изрази, при присъединяване, при цитиране и оформяне на пряка реч.

Например: Той рисува портрети, тя – пейзажи.

12. Дефис (малко тире) [-]

Малкото тире се пише слято с думите, т.е. не се отделя с интервали.

Дефис се използва в следните случаи:

– при степенуване на прилагателни имена и наречия, след частици по и най;

– при полуслято писане на част от сложни думи, напр. „заместник-министър“;

– при думи и изрази, за чието изписване се използват букви и цифри или букви от различни азбуки, напр. „1-ви, V-образен, Oskar-и“;

– при графични съкращения, напр. „г-н“;

– при оформяне на рубрики.

13. Заглавия

За заглавията са в сила правилата за вътрешноизреченска пунктуация. При превод на заглавие, което се състои от едно изречение, в края му не се поставя точка. Когато заглавието е съставено от две или повече изречения, точка се поставя, за да се разграничат изреченията, като на последното изречение не се поставя точка. Другите знаци за край на изречение – въпросителен знак, удивителен знак и многоточие – се пишат по общите правила.

С главна буква се пише само първата дума. Ако цялото заглавие е изписано изцяло с главни букви, то и на български се изписва изцяло с главни букви.

Например, превод от английски език: “Declaration of Conformity”, „Декларация за съответствие“

Например, превод от английски език: “DECLARATION OF CONFORMINTY”, „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ“

14. Подзаглавия

Подзаглавието се разполага на самостоятелен ред и за него са в сила правилата за оформяне на заглавие.

15. Мерни единици

При изписване на съкращенията на мерните единици не се използва точка.

Например: кг, м

16. Дати, дни от седмицата, месеци

При датите се използва следното форматиране: дд.мм.гггг.

Например: 12.10.2013 г.

При необходимо съкращение на месеците, те се съкращават до втората гласна по следния начин:

ян.,

февр.,

март

апр.

май

юни

юли

авг.

септ.

окт.

ноем.

дек.

Дните от седмицата се съкращават или само с първа буква, или по следния начин:

пон.,

вт.,

ср.,

четв.,

пет.,

съб.,

нед.

17. Технически текстове
18. Превод на термини

Използвайте терминологични речници, например:

 

10. Превод на термини

Използвайте терминологични речници, например:

Система за транслитериране от кирилица на латиница

„Олтранс“ ООД използва системата за транслитериране от кирилица на латиница на проекта „Разбираема България“ в официални и неофициални преводи.

 

Система за транслитериране

Българска кирилица

Латинска версия

Главна буква/букви

Малка буква/букви

Главна буква/букви

Малка буква/букви

А

а

A

a

Б

б

B

b

В

в

V/U

v/u

Г

г

G

g

Д

д

D

d

Е

е

E

e

Ж

ж

Zh

zh

З

з

Z

z

И

и

I

i

Й

й

Y

y

К

к

K

k

Л

л

L

l

М

м

M

m

Н

н

N

n

О

о

O

o

П

п

P

p

Р

р

R

r

С

с

S

s

Т

т

T

t

У

у

U

u

Ф

ф

F

f

Х

х

H

h

Ц

ц

Ts

ts

Ч

ч

Ch

ch

Ш

ш

Sh

sh

Щ

щ

Sht

sht

Ъ

ъ

A

a

Ь

ь

Y

y

Ю

ю

Yu

yu

Я

я

Ya

ya

 

Специфични буквени съчетания

В съвременния български стандартен език се използват и специфични буквени съчетания, някои български букви се предават чрез латински буквени съчетания, а някои латински букви и буквени съчетания обозначават едновременно две български букви или буквени съчетания.

Българска кирилица

Латинска версия

Главна буква/букви

Малка буква/букви

Главна буква/букви

Малка буква/букви

А/Ъ

а/ъ

A

a

В

в

V/U

v/u

Дж

дж

Dzh

dzh

Дз

дз

Dz

dz

Ев

ев

Ev/Eu

ev/eu

Й/Ь

й/ь

Y y

 

Ц/Тс

ц/тс

Ts

ts

Йо

йо

Yo

yo

Ш/Сх

ш/сх

Sh

sh

Ьо

ьо

Yo

yo

 

Предаване на някои имена по традиция

Собственото име България се предава по традиция като Bulgaria.

Също по традиция буквеното съчетание –ия в края на собствените имена и в края на думите, които са използвани като собствени имена, се предава с латинските букви –ia: София (Sofia), Македония (Makedonia), Тракия (Trakia), Малкия дъб (Malkia dab), Синия вир (Sinia vir) и т.н.

Когато не е в края на собствено име или в края на дума, използвана като собствено име, съчетанието -ия- се предава като -iya- : Диана (Diana) и Дияна (Diyana), Мариян (Mariyan), Кръстьо Българията (Krastyo Balgariyata) и т.н.

 

Речник на наименованията на обектите

Не малка част от собствените имена съдържат като своя част топонимични термини. Таблицата по-долу съдържа тези от тях, които са най-често използвани, и английския им превод.

Топонимичен термин Транслитериран вариант на латиница Превод на английски език

aкадемия / акад.

akademia

academy

aквариум

akvarium

aquarium

алея /ал.

aleya / al.

alley

баня (бани)

banya (bani)

public baths

библиотека / библ.

biblioteka / bibl.

library

било

bilo

ridge

блато

blato

marsh

булевард / бул.

bulevard / bul.

boulevard

бюст

byust

bust

бюст паметник

byust pametnik

bust monument

валог

valog

hollow

вила

vila

villa

вилна зона

vilna zona

villa zone

висше училище

visshe uchilishte

higher school

вододел

vododel

water shed

водопад

vodopad

waterfall; falls, cascade

врата

vrata

gates

връх

vrah

peak

възвишение

vazvishenie

eminence, height

вълнолом

valnolom

breakwater

галерия

galeria

gallery

гара

gara

station

град / гр.

grad /gr.

town, city

градина

gradina

garden

гробище

grobishte

cemetery

дворец

dvorets

palace

делфинариум

delfinarium

dolphinarium

джамия

dzhamia

mosque

долина

dolina

valley

дол

dol

ravine

дом

dom

home, house

дом паметник

dom pametnik

memorial house

езеро (езера)

ezero (ezera)

lake (lakes)

ждрело

zhdrelo

gorge

жилищен блок /жил. блок

zhilishten blok / zhil. blok

block (of flats)

жилищен дом / жил. дом

zhilishten dom / zhil. dom

home, house; residential building, flat (BE), apartment (AE)

жилищен комплекс / ж.к.

zhilishten kompleks / zh.k.

housing estate

жилищна зона

zhilishtna zona

residential zone

зала

zala

hall

залив

zaliv

bay, gulf

зона

zona

zone

извор (извори) /изв.

izvor (izvori) / izv.

spring, springs

канал

kanal

canal, channel

квартал

kvartal

district

кино

kino

cinema, (BE), movie theater (AE)

клисура

klisura

ravine, gorge

колиби

kolibi

huts

колония

kolonia

colony, settlement

комбинат

kombinat

combine

комплекс

kompleks

complex

конак

konak

resting place; town-hall

котловина

kotlovina

hollow

крепост

krepost

fortress

кула

kula

tower

културен дом

kulturen dom

cultural centre

курорт

kurort

resort

къща

kashta

house

къща музей

kashta muzey

museum house

лагуна

laguna

lagoon

лично име

lichno ime

first name

мавзолей

mavzoley

mausoleum

магистрала

magistrala

highway

манастир

manastir

monastery

махала

mahala

neighbourhood

местност

mestnost

area

микроязовир

mikroyazovir

small dam

минерални бани

mineralni bani

mineral baths

младежки дом / мл. дом

mladezhki dom / ml. dom

youth centre

могила

mogila

hill

мост

most

bridge

музей

muzey

museum

находище

nahodishte

deposit (ore deposit); field (coal field)

низина (низини)

nizina (nizini)

lowland, lowlands

нос

nos

cape

област

oblast

region

общежитие

obshtezhitie

hostel

окоп

okop

trench

остров

ostrov

island

паметник

panetnik

monument

параклис

paraklis

chapel

парк

park

park

пещера

peshtera

cave

пирамиди

piramidi

pyramids

планина

planina

mountain

плато

plato

plateau

площад

ploshtad

square, circus

поле

pole

field

полуостров

poluostrov

peninsula

природна забележителност

prirodna zabelezhitelnost

natural landmark

пролом

prolom

gorge

пропаст

propast

precipice

проход

prohod

pass

район

rayon

district

резерват

rezervat

reserve

река

reka

river

рид (ридове)

rid (ridove)

hill, hills

римска вила

rimska vila

Roman villa

римски път

rimski pat

Roman road

ротонда

rotonda

rotunda

сграда

sgrada

building

седловина

sedlovina

saddle, col

село / с.

selo / s.

village

скала (скали)

skala (skali)

rock, rocks

скални мостове

skalni mostove

rock bridges

стадион

stadion

stadium

стена

stena

wall

театър

teatar

theatre

улица

ulitsa

street

фамилно име

familno ime

family name

форт

fort

fort

хан

han

inn

хижа

hizha

hut

хоспис

hospis

hospice

храм

hram

temple

храм паметник

hram pametnik

memorial church

хълм (хълмове)

halm (halmove)

hill, hills

хълмиста ивица

halmista ivitsa

hilly strip (of land)

циркус

tsirkus

circus

църква

tsarkva

church

чешма

cheshma

drinking fountain

читалище

chitalishte

community centre

шелф

shelf

shelf

язовир

yazovir

dam

 

За проекта „РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ”

През последните десетилетия някои от българските букви се предават по повече от три, четири или пет начина – т.е. в различни текстове от различни автори три, четири или пет латински букви се използват едновременно за обозначаване на една български буква.

Проектът РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ е отговор на необходимостта да се уеднакви тази твърде разнообразна и често затрудняваща общуването съвременна практика при транслитериране на български собствени имена с латински букви. Системата за транслитериране беше предложена на обсъждане пред широк кръг от съвременното българско общество: освен представители от всички университети и висши училища, в дискусията участваха и представители на писателските и преводаческите съюзи, на държавните български институции, на медиите.

В рамките на проекта РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ е апробирана системата за транслитериране на български собствени имена, правилата и неизбежните изключения. Конструирана е база данни от собствени имена. Създадено е web-базирано приложение, което позволява коректно да се транслитерират български собствени имена от кирилица на латиница и обратно. Транслитерацията на имената на географските обекти (градове, села, планини, реки, езера, местности, върхове…) и на имената на обекти в населените места (улици, булеварди, паркове, градини, паметници…) има задължителен характер. Транслитерацията на личните, бащините и фамилните имена има пожелателен характер.

Проектът РАЗБИРАЕМА БЪЛГАРИЯ е финансиран от Министерството на държавната администрация и административната реформа . Реализиран е от екип сътрудници на Института за български език при Българската академия на науките – от Секцията за съвременен български език (направление „Езикова култура и езикова политика“) и от Проблемната група за стандартизиране на собствени имена. В началния етап от разработването на проекта участваха и сътрудници от Секцията за компютърна лингвистика и от Информационния център при Института за български език.

База данни

Базата данни е конструирана специално за проекта „Разбираема България” в Института за български език при БАН с активното съдействие на Министерството на държавната администрация и административната реформа, на областните центрове в страната, със съдействието и на Datamap.

Базата данни съдържа имената на над 140 000 обекта (имена на географски обекти, имена на улици, площади, паметници, квартали и пр.), както и използваните днес лични, бащини и фамилни имена на хора.

Базата данни съдържа както пълни собствени имена, така и някои съкращения с оглед на актуалната обществена практика.

Базата данни предоставя препоръчителна форма на дадено собствено име на географски обект (местност, населено място, река, планина, връх и т.н.) или на обект в населено място (улица, площад, паметник и т.н.) в случаите, когато даденото име се среща в повече от един вариант. За препоръчителна форма най-често е избран по-краткия вариант.

Базата данни съдържа транскрибирани чуждоезикови собствени имена, използвани като български собствени имена за наименуване на различни обекти в населените места: улици, паметници и др. Според приетите правила тези имена не се транслитерират, а се предават съобразно правописа им в езика, от който са заети. Имената от езиците, които използват версия на латинската азбука (напр. английски, френски, полски), се предават в оригиналния им правопис. Имената от езиците, които не използват версия на латинската азбука, се предават според приетата в езика система за транслитерация или според най-разпространения вариант.

Базата данни не съдържа такива собствени имена, които по установена общоприета практика не се транслитерират, а се превеждат: напр. имената на държавните институции.

Базата данни съдържа собствени имена на хора (лични, бащини и фамилни) и имена на обекти в населени места във форма, приета в съвременната книжовноезикова практика. Собствените имена на географските обекти от национално значение са представени във формата, приета в съвременния стандартен език. Собствените имена на местности, реки, гори, хълмове и т.н. от регионално значение са представени във разпространения в съответната област вариант.

Повече подробности може да се намерят на електронния адрес:

http://transliteration.mdaar.government.bg/database

Доплънителна информация:

http://bg.wikipedia.org/wiki/Транслитерация_на_български_имена_с_латиница_(1956)

Стилистични указания на Олтранс при превод на официални документи от български на английски език

Тези стилистични указания важат за превод на официални документи от „Олтранс“ ООД от български на английски език.

Забележка: При превод на английски език „Олтранс“ ООД използва установените в британския английски език правила. Американски английски се използва само ако документът е предназначен за САЩ или по изрично изискване на клиента.

1. Имена на фирми

Направете справка в Търговския регистър дали дадената фирма е посочила как би желала да се изписва на латиница (позиция 4. „Изписване на чужд език“). Адрес за проверка:

https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra

2. Имена на институции, известни фирми, местности и други имена, които имат широка публична известност Вероятността да имат наложило се име на съответния език е голяма. Открийте техния сайт или друг авторитетен източник и използвайте посоченото там име.
3. Лични имена, имена на улици, местности, фирми, за които няма установено изписване на чужд език Използвайте правилата на проекта „Разбираема България“ за транслитериране на името (виж статията „Система за транслитериране от кирилица на латиница“).

4. Адреси

При превод на официални документи адресите се транслитерират. При превод на неофициални текстове – адресите не се превеждат. И в двата случая се превежда държавата.

При превод на сертификати:

– адресът на сертифициращия орган и този на сертифицираната фирма се превеждат;

– адресът на обектите, за които се отнася сертификацията, остава в оригинал, като се превежда само държавата.

5. Валута

Изписването на българската валута „лв.“ се превежда с означение по ISO 4217 – „BGN“.

В литературни текстове или когато се изписва сумата с думи в скоби, валутата се транслитерира: „lv.“.

6. Изписване на числа

Следва да се прилагат правилата за изписване на числа в съответния език.

В английския език се използват следните разделители:

– десетичен разделител: „.“ (точка);

– хиляден разделител: „,“ (запетая).

Например: 1,234.56 (хиляда двеста тридесет и четири цяло и петдесет и шест стотни)

7. Номер на серия в документи, номер на стандарт

Номерът на серия в документи не се превежда, нито транслитерира. Остава на кирилица.

Например, „серия: ПДРС“, „серия: ПУ2011“.

При превод на сертификати името се запазва.

Например, БДС EN ISO 14001

8. Кавички

Кавичките се използват основно при цитат и употреба на думи с преносно значение. Не се използват за обозначаване на улици или имена на институции.

Основни кавички: двойни, горни (“…”)

Допълнителни кавички: единични, горни (‘…’). Използват се при нужда за поставяне на кавички в кавички.

9. Заглавия

Заглавията са с главна начална буква на всяка дума и без кавички.

Ако заглавието е изписано изцяло с главни букви в оригинал, при превода това се запазва, напр. СЕРТИФИКАТ, превод на английски език: CERTIFICATE

10. Мерни единици

Изписват се на латиница.

Не се слагат точки след мерните единици – например „123 kg“, а не „123 kg.“

Ако изписвате цялото име на единицата, а не само символа, то се пише с малка буква дори и когато символът е с голяма –  така например 100 W съответства на 100 watts.

11. Дати, дни от седмицата, месеци

en GB – дд/мм/гггг

напр. 24.12.2013 г. се изписва по следния начин: 24/12/2013

en US – мм/дд/гггг

напр. 24.12.2013 г. се изписва по следния начин: 12/24/2013

Възможен е и следният формат:

– Mесец дд, гггг, например December 24, 2013

12. Технически текстове
13. Превод на термини

Използвайте терминологични речници, например:

Франкировка

 

 

Допълнителна информация

Кога и как се изплащат хонорарите

Изплащането на хонорарите се извършва веднъж месечно за проектите от изминалия месец.

Между 1-ия и 5-ия работен ден от новия месец се разпращат разпечатки до всички сътрудници, които са имали проект при нас през изминалия месец. Всеки сътрудник трябва да прегледа и потвърди разпечатката. При необходимост се нанасят корекции.

Съвет: Моля, водете си списък с проектите, които работите към нас, за да може по-лесно да се провери разпечатката. Например, запазвайте си традос матриците. При справка винаги посочвайте номера на съответния проект.

Между 6-ия и 10-ия работен ден се изплащат хонорарите – по банка, чрез пощенски запис или на ръка в офиса. Подписват се граждански договори. Фактурите се заплащат в рамките на законоустановения срок (14 дни), освен ако не е уговорено друго.

Изисквания към форматирането и оформлението на официални преводи

Изисквания към форматирането:

 1. Името на крайния файл трябва да бъде като името на оригиналия файл. Ако сте получили картинка или PDF, създайте DOC файл и го наименувайте по същия начин (без разширението). Ако сте получили DOC файл – направете си копие и работете върху оригинала, а копието използвайте като справка. Друг вариент е да си направите отделни папки за оригиналния файл и този, в който превеждате.
 2. Размер на страницата: A4
 3. Шрифт: Times New Roman
 4. Големина на шрифта:  12
 5. Разстояние над абзаца: 0рх
 6. Разстояние под абзаца: 0рх
 7. Междуредие: 1,0
  Въпреки, че стандартната стойност тук е 1,5, ние предпочитаме 1,0, защото по този начин успяваме да съберем текста така, че да не се създават излишни страници. Все пак преводът се изчислява в символи, а не във видими страници.
 8. Ако сте получили DOC файл, не променяйте форматирането му! Превеждайте като директно замествате изходния текст с целевия.

 

Изисквания към оформлението на официални преводи:

 1. В началото на документа започнете с надписа от кой на кой език е превода. Надписът трябва да е подравнен в дясно и с наклонен шрифт:
  Превод от английски на български език
 2. В края на документа поставете заверката на заклетия преводач. Очаквайте скоро секция със заверки на съответните езици.
 3. Придържайте се към оригиналното форматиране на документа до степен, до която това не затормозява процеса на превод и евентуалната поправка на превода.
  1. Когато в документа има нещо удебелено, трябва да удебелите и превода.
  2. Когато има по-голям шрифт, увеличете и съответния превод. Когато има намален шрифт, съответно намалете.
  3. Не използвайте хвърчащи кутии за текст (text box), а табулации и таблици без кантове.
  4. Не изпадайте в подробности. Важното е човекът, който ще чете превода, да може лесно и бързо да се ориентира съответния абзац от оригинала къде се намира в превода.
 4. Използвате правилно интервалите. Тази точка е от основно значение, защото преводите се изчисляват на база символи. Излишните празни интервали биват премахвани и едва тогава се изчислява обемът.
  Съвет: За да виждате празните интервали, включете функцията Show/Hide hidden characters. Иконката на функцията изглежда като българската буква Р, но огледално обърната наляво.
  1. Между думите и след препинателните знаци се поставя само по един интервал.
  2. Ако желаете да поставите дума или израз по средата на реда – центрирайте целия ред.
  3. Ако желаете да преместите дума на точно определено място на реда, използвайте табулация. Когато се поставя табулация в реда, е добре да поставите горе на линията и отметка къде точно да свършва табулацията. По този начин ще сте максимално прецизни.
 5. Превеждайте и описвайте всичко.
 6. Когато описвате печат, текстът  се форматира като наклонен (italic). Започнете като опишете печата и после съдържанието в него, например:
  Правоъгълен печат на Община Пловдив, район Тракия.
  или
  Кръгъл печат на Община Пловдив, район Тракия.
 7. Когато описвате подпис, текстът се форматира като наклонен (italic). Обикновено подписите се описват по следния начин:
  подпис /не се чете/

Как да кандидатствате за оторизиран преводач към МВнР (заклет преводач)

За да кандидатствате при нас за оторизиран преводач към МВнР (заклет преводач), моля, прочетете внимателно изискванията и инструкциите.

1. Списък на преводачите във вид на таблица, която съдържа пореден номер, трите имена на преводача, неговия ЕГН, работните езици и подписа на преводача.

2.  За всеки преводач, посочен в списъка, се прилагат:

 • оригинална декларация на преводача за неговата отговорност по НК за достоверността на извършваните преводи, с нотариална заверка на подписа. В декларацията трябва да се съдържат личните данни на лицето, адреса, вида и номера на документа за езиково образование и/или квалификация, наименованието на фирмата, за която работи. В отделен абзац на същата декларация се изписва текста:
  “ Декларирам, че извършваните от мен преводи ще подписвам по следния начин ……………………”,
  като се полага и образец от подписа.
 • копие от документа за завършено езиково образование и/или за вида и степента на придобитата езикова квалификация за всеки отделен чужд език, посочен като работен от конкретния преводач.

3. В списъка на преводачите могат да бъдат включвани само дееспособни физически лица, които са български граждани или чужденци, с право на постоянно пребиваване в Република България, и притежават степен “владеене” на съответния чужд език. Степента “владеене” на езика се установява чрез представяне на копия от следните документи:

 • диплома за завършено висше образование по съответния език с общ успех от дипломата не по-нисък от добър 4,50;
 • втора специалност по съответния език от завършено висше образование;
 • диплома за завършено висше образование или следдипломна квалификация, за която при постъпването се изисква владеене на езика и завършена с диплома или дисертация на съответния език, с общ успех от дипломата не по-нисък от много добър 4,50. Дипломите от чужди университети важат след легализация от МОН;
 • диплома за завършена езикова гимназия в България или училище в друга държава, с чийто език кандидатства преводачът, с успех не по-нисък от много добър 4,50. Дипломите от чужди училища се признават след легализация от МОН;
 • диплома за завършено висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по чужд език, ако оценката не е по-ниска от много добър 4,50;
 • международно признат сертификат за степен на владеене на езика, както следва:
  • английски – ESU 6,7, 8 & 9; Pitman – Higher Intermediate & Advanced; IELTS – 6,7,8 & 9] UCLES – CAE & CPE; UCLES RSA (CCSE) 3 & 4; Oxford-Higher & Diploma; ARELS-Higher; Trinity 10,11 & 12; LCCI SEFIC-Intermediate & Advanced, а също така приравнените към тях американски тестове.
  • Френски – DELF /последно ниво/, издаден от френските културни институти в чужбина.
  • Испански – DELE SUPERIOR.
  • Немски – ZMP, издаден от Гьоте Институт.