Качествен контрол с QA Distiller

Предпоставки за употреба

При превод в Традос използваме програмата QA Distiller за качествен контрол. Програмата има възможност за проверка на множество двуезични формати (версия 2.9):

 • Tab-delimited Text File
 • XLIFF File
 • TMX Memory
 • TBX/MARTIF Glossary
 • Trados Exported Memory
 • Trados Exported MultiTerm 5 Glossary
 • Trados MultiT erm XML Glossary
 • Trados TagEditor File
 • Trados Word File
 • Trados Studio File
 • SDLX File
 • SDLX Memory
 • STAR Transit 2.6/XV Directory Tree
 • PO File
 • IBM TM/0penTM2 Dictionary
 • IBM TM/0penTM2 Folder
 • IBM TM/0penTM2 Exported Folder
 • IBM TM/0penTM2 Exported Memory
 • Wordfast Memory
 • Wordfast Glossary
 • Wordfast Pro TXML
 • Deja Vu X/ldiom File
 • Deja Vu X/ldiom Memory
 • Logoport RTF File
 • Microsoft Glossary
 • Mac OS X Glossary
 • Remote Xbench Server

Начин на работа с програмата

– наличен е в отделен файл с инструкции.

Програмата е достъпна в безплатна и платена версия:

 • безплатна версия – версия 2.9. След инсталиране откажете обновяването, не поддържа UTF-8, т.е. не можете да проверите превод от гръцки на български)
 • платена версия – версия 3.0 – заплаща се такса на база брой потребители и период.
 • връзка за теглене: http://www.xbench.net/index.php/download

Когато не разполагате с тази програма може да получите доклад за качество с грешките в XLS формат (или в HTML). В този случай трябва да проверите грешките и да маркирате правилния вариант на превода и/или коментирате.

Видове грешки, които се проверяват

Inconsistency in Target – непостоянство в превода – тук трябва да се избере само един вариант на превода! Освен ако контекстът не налага различен превод.

Inconsistency in Source – непостоянство в изходния текст – тук трябва да се провери дали преводът съотвтества на всеки от изходните текстове и дали не необходимо да се направи промяна в някой от преводите. Някои от тези грешки са вледствие на различен вариант на едно и също изречение – в тези случаи не е необходима промяна.

Numeric Mismatch – несъотвтетствие в цифрите – трябва да се проверят цифрите в превода и изходния текст. възможно е и да няма нужда от промяна. Понякога в изходния цифрата се пише с цифра, а в превода – дума. Тук трябва да се придържате към граматичните правила за писане на цифри.

Repeated Word – повтаряща се дума – проверете дали повторението е правилно или има нужда от поправка.

Target same as Source – преводът е еднакъв с изходния текст – проверете дали не е изпуснат сегмент, който е необходимо да се преведе.

Как да добавите речници за проверка на правописа във Firefox

Настинете с десен бутон върху текста и от „Езици“ изберете „Добавяне на речници“ или директно отворете следната страницата:

https://addons.mozilla.org/bg/firefox/language-tools/

Изберете езика, за който ви е необходим речник и инсталирайте. Рестартирайте Firefox.

За да настроите правилния език за даден параграф, натиснете с десен бутон върху текста за проверки и от „Езици“ изберете езика на текста.

Инструкции за работа със Sisulizer

Инструкции за работа със Sisulizer

Превод на софтуер

Програмата е разделена на следните части:
1.Горна лента с инструменти – тук ще намерите основните инструменти на програмата – Open, Close, Save и т.н.
2.Лява колонка – тук се показват наличните файлове за превод. В зависимост от превеждания софтуер файловете могат да бъдат разпределени в папки,както и самите файлове да имат прикрепени към тях файлове. Ако от лявата страна на името на папката или файла има знак „+“, това означава, че има допълнителни файлове и за да ги видите трябва да натиснете на знака „+“.
3.Горно средно каре – тук се визуализира формата и вие можете да видите как ще изглежда преведения текст.
4.Долно средно каре – тук се извършва преводът. За да преведете стринг натиснете на дясната клетка до стринга и въведете превода. След това натиснете другаде.
5.Дясна колонка – филтър, който ви позволява да филтрирате видимите стрингове.
6.Долна лента с инструменти – показва история на работата, има възможност за търсене.

Съобщенията в софтуера са разделени на две основни групи – форми и стрингове. Формите са основната част, която се вижда при отваряне на различни прозорци на програмата. Стринговете са системни съобщения, които се показват при дадено действие.

Формите се намират в папка Forms, а стринговете се намират в папка Strings. Папките можете да намерите в лявата колонка на програмата.

Спазване на словореда
Важно условие за правилната работа на софтуера с преведения текст е спазването на словореда на изходящите стрингове, които съдържат повече от едно системно съобщение „%s“. Това съобщение в последствие програмата ще го замести с определена дума/фраза/цифра. Например, ако вие обърнете словореда на изречението „Фактура № %s на стойност %s …“ и го направите „Стойност %s  на фактура № %s …“, то като краен резултат клиентът ще види, че номерът на фактурата ще се покаже до думата „стойност“, а стойността на фактурата ще бъде неин номер.

Нагласяне дължината на бутоните
При превод на форми в карето за визуализация, ако думата е по-дълга бутона, в който е поставена, трябва да увеличите карето, за да може при работа с програмата думата да не бъде отрязана.

Дължина на текста при превод на файлове „TGP_“
При превод на файлове, които започват с буквите „TGP_“ трябва изключително да се спазва условието за дължина на текста не по-голяма от дължината на изходящия текст!

Заключени стрингове
Програмата ще показва като заключени стрингове, които са наследени от татко-форма. Това означава, че тези стрингове се превеждат в друга форма и Вие не можете да ги преведете от отворената в момента форма. За да отворите татко-формата натиснете върху стринга с десния бутон и от появилото се меню изберете Open Parent. Ще Ви се отвори татко-формата и Вие ще можете да преведете стринга. Веднъж преведен този стринг ще се показва като преведен във всички форми, които го унаследяват.

Функция „Валидация“
Тази функция проверява преведения текст и показва грешки в превода, които трябва да се отстранят за безпроблемна работа на програмата.
Функцията се включва от горното меню:
Validation > Validate Translation…
В изскочилия прозорец можете да посочите какви грешки да търси. Натиснете OK и проверката ще започне.