Стилистични указания на Олтранс при превод на официални документи от чужд език на български език

Тези стилистични указания важат при превод на официални документи от „Олтранс“ ООД от чужд език на български език.

 

1. Имена на фирми

Транслитерирайте името на фирмата и преведете юридическата форма. В скоби оставете оригиналното изписване на името на фирмата и на юридическата форма.

Например, превод от немски: ГМТ ООД (GMT GmbH)

2. Имена на институции, известни фирми, местности и други имена, които имат широка публична известност

Вероятността да имат наложило се име на български език е голяма. Потърсете в Интернет дали вече не се споменават по определен начин. Доверявайте се само на авторитетни източници.

Имена на асоциации и институции: преведете названието и в скоби оставете оригиналния акроним.

Например, превод от английски: Европейска асоциация на преводаческата индустрия (ELIA).

3. Лични имена, имена на улици, местности, фирми, за които няма установено изписване на английски език

Транслитерирайте според звученето. Локализационните единици (ул. Бул. ЖК и др.) се превеждат.

Например, от английски език: 35 Northern Alley Str се превежда по следния начин: ул. „Нордърн Али“ № 35

 

4. Търговски марки Търговските марки не се превеждат. Например, превод от английски език: Google, Microsoft
5. Учтива форма

Според новите правила в българския език учтивата форма „вие“ може да се изписва с главна или малка буква. Главна буква се използва обикновено при превод на текстове с по-висок стил и ниво на официалност.

6. Адреси

При превод на официални документи адресите се транслитерират. При превод на неофициални текстове – адресите не се превеждат. И в двата случая се превежда държавата.

При превод на сертификати:

– адресът на сертифициращия орган и този на сертифицираната фирма се превеждат;

– адресът на обектите, за които се отнася сертификацията, остава в оригинал, като се превежда само държавата.

При превод на упътвания за употреба, презентационни брошури, текстове за уеб-сайтове, адресът на фирмата остава в оригинал, като се превежда само държавата.

7. Валута

В документи чуждата валута се изписва с означение по ISO 4217, например:

$ – USD

€ – EUR

£ – GBP

В литературни текстове или когато се изписва сумата с думи в скоби, чуждата валута се превежда:

$, USD – „щ.д.“

€, EUR – „евро“

£, GBP – „бр.л.“

8. Изписване на числа

В български език се използват следните разделители:

– десетичен разделител: „,“ (запетая);

– хиляден разделител: „ “ (интервал).

Например: 1 234,56 (хиляда двеста тридесет и четири цяло и петдесет и шест стотни)

9. Номер на серия в документи, номер на стандарт

Номерът на серия в документи не се превежда, нито транслитерира. Остава на изходния език. Превежда се локализационната единица като (серия, регистрационен номер).

Например, превод от английски език:“Series: RD-341″, „серия: RD-341“.

Името на сертификати при превод от чужд на български език се запазва.

Например, ISO 14001.

10. Кавички

Кавичките са двоен знак, с който се ограждат думи, изрази, изречения и цели текстове. В български език се използват „ “ (долни и горни двойни кавички).

Например: Агенция за онлайн бизнес преводи „Олтранс“

11. Тире [–]

Голямото тире се отделя с по един интервал от двете страни.

Тирето е знак, който се използва за означаване на пропуснати части на изречението, за по-силно сравнение със запетаята, отделяне на обособени части и на вметнати думи и изрази, при присъединяване, при цитиране и оформяне на пряка реч.

Например: Той рисува портрети, тя – пейзажи.

12. Дефис (малко тире) [-]

Малкото тире се пише слято с думите, т.е. не се отделя с интервали.

Дефис се използва в следните случаи:

– при степенуване на прилагателни имена и наречия, след частици по и най;

– при полуслято писане на част от сложни думи, напр. „заместник-министър“;

– при думи и изрази, за чието изписване се използват букви и цифри или букви от различни азбуки, напр. „1-ви, V-образен, Oskar-и“;

– при графични съкращения, напр. „г-н“;

– при оформяне на рубрики.

13. Заглавия

За заглавията са в сила правилата за вътрешноизреченска пунктуация. При превод на заглавие, което се състои от едно изречение, в края му не се поставя точка. Когато заглавието е съставено от две или повече изречения, точка се поставя, за да се разграничат изреченията, като на последното изречение не се поставя точка. Другите знаци за край на изречение – въпросителен знак, удивителен знак и многоточие – се пишат по общите правила.

С главна буква се пише само първата дума. Ако цялото заглавие е изписано изцяло с главни букви, то и на български се изписва изцяло с главни букви.

Например, превод от английски език: “Declaration of Conformity”, „Декларация за съответствие“

Например, превод от английски език: “DECLARATION OF CONFORMINTY”, „ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ“

14. Подзаглавия

Подзаглавието се разполага на самостоятелен ред и за него са в сила правилата за оформяне на заглавие.

15. Мерни единици

При изписване на съкращенията на мерните единици не се използва точка.

Например: кг, м

16. Дати, дни от седмицата, месеци

При датите се използва следното форматиране: дд.мм.гггг.

Например: 12.10.2013 г.

При необходимо съкращение на месеците, те се съкращават до втората гласна по следния начин:

ян.,

февр.,

март

апр.

май

юни

юли

авг.

септ.

окт.

ноем.

дек.

Дните от седмицата се съкращават или само с първа буква, или по следния начин:

пон.,

вт.,

ср.,

четв.,

пет.,

съб.,

нед.

17. Технически текстове
18. Превод на термини

Използвайте терминологични речници, например:

 

10. Превод на термини

Използвайте терминологични речници, например: