Стилистични указания на Олтранс при превод на официални документи от български на английски език

Тези стилистични указания важат за превод на официални документи от „Олтранс“ ООД от български на английски език.

Забележка: При превод на английски език „Олтранс“ ООД използва установените в британския английски език правила. Американски английски се използва само ако документът е предназначен за САЩ или по изрично изискване на клиента.

1. Имена на фирми

Направете справка в Търговския регистър дали дадената фирма е посочила как би желала да се изписва на латиница (позиция 4. „Изписване на чужд език“). Адрес за проверка:

https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/VerificationPersonOrg.ra

2. Имена на институции, известни фирми, местности и други имена, които имат широка публична известност Вероятността да имат наложило се име на съответния език е голяма. Открийте техния сайт или друг авторитетен източник и използвайте посоченото там име.
3. Лични имена, имена на улици, местности, фирми, за които няма установено изписване на чужд език Използвайте правилата на проекта „Разбираема България“ за транслитериране на името (виж статията „Система за транслитериране от кирилица на латиница“).

4. Адреси

При превод на официални документи адресите се транслитерират. При превод на неофициални текстове – адресите не се превеждат. И в двата случая се превежда държавата.

При превод на сертификати:

– адресът на сертифициращия орган и този на сертифицираната фирма се превеждат;

– адресът на обектите, за които се отнася сертификацията, остава в оригинал, като се превежда само държавата.

5. Валута

Изписването на българската валута „лв.“ се превежда с означение по ISO 4217 – „BGN“.

В литературни текстове или когато се изписва сумата с думи в скоби, валутата се транслитерира: „lv.“.

6. Изписване на числа

Следва да се прилагат правилата за изписване на числа в съответния език.

В английския език се използват следните разделители:

– десетичен разделител: „.“ (точка);

– хиляден разделител: „,“ (запетая).

Например: 1,234.56 (хиляда двеста тридесет и четири цяло и петдесет и шест стотни)

7. Номер на серия в документи, номер на стандарт

Номерът на серия в документи не се превежда, нито транслитерира. Остава на кирилица.

Например, „серия: ПДРС“, „серия: ПУ2011“.

При превод на сертификати името се запазва.

Например, БДС EN ISO 14001

8. Кавички

Кавичките се използват основно при цитат и употреба на думи с преносно значение. Не се използват за обозначаване на улици или имена на институции.

Основни кавички: двойни, горни (“…”)

Допълнителни кавички: единични, горни (‘…’). Използват се при нужда за поставяне на кавички в кавички.

9. Заглавия

Заглавията са с главна начална буква на всяка дума и без кавички.

Ако заглавието е изписано изцяло с главни букви в оригинал, при превода това се запазва, напр. СЕРТИФИКАТ, превод на английски език: CERTIFICATE

10. Мерни единици

Изписват се на латиница.

Не се слагат точки след мерните единици – например „123 kg“, а не „123 kg.“

Ако изписвате цялото име на единицата, а не само символа, то се пише с малка буква дори и когато символът е с голяма –  така например 100 W съответства на 100 watts.

11. Дати, дни от седмицата, месеци

en GB – дд/мм/гггг

напр. 24.12.2013 г. се изписва по следния начин: 24/12/2013

en US – мм/дд/гггг

напр. 24.12.2013 г. се изписва по следния начин: 12/24/2013

Възможен е и следният формат:

– Mесец дд, гггг, например December 24, 2013

12. Технически текстове
13. Превод на термини

Използвайте терминологични речници, например:

Франкировка

 

 

Допълнителна информация