Как да кандидатствате за оторизиран преводач към МВнР (заклет преводач)

За да кандидатствате при нас за оторизиран преводач към МВнР (заклет преводач), моля, прочетете внимателно изискванията и инструкциите.

1. Списък на преводачите във вид на таблица, която съдържа пореден номер, трите имена на преводача, неговия ЕГН, работните езици и подписа на преводача.

2.  За всеки преводач, посочен в списъка, се прилагат:

 • оригинална декларация на преводача за неговата отговорност по НК за достоверността на извършваните преводи, с нотариална заверка на подписа. В декларацията трябва да се съдържат личните данни на лицето, адреса, вида и номера на документа за езиково образование и/или квалификация, наименованието на фирмата, за която работи. В отделен абзац на същата декларация се изписва текста:
  “ Декларирам, че извършваните от мен преводи ще подписвам по следния начин ……………………”,
  като се полага и образец от подписа.
 • копие от документа за завършено езиково образование и/или за вида и степента на придобитата езикова квалификация за всеки отделен чужд език, посочен като работен от конкретния преводач.

3. В списъка на преводачите могат да бъдат включвани само дееспособни физически лица, които са български граждани или чужденци, с право на постоянно пребиваване в Република България, и притежават степен “владеене” на съответния чужд език. Степента “владеене” на езика се установява чрез представяне на копия от следните документи:

 • диплома за завършено висше образование по съответния език с общ успех от дипломата не по-нисък от добър 4,50;
 • втора специалност по съответния език от завършено висше образование;
 • диплома за завършено висше образование или следдипломна квалификация, за която при постъпването се изисква владеене на езика и завършена с диплома или дисертация на съответния език, с общ успех от дипломата не по-нисък от много добър 4,50. Дипломите от чужди университети важат след легализация от МОН;
 • диплома за завършена езикова гимназия в България или училище в друга държава, с чийто език кандидатства преводачът, с успех не по-нисък от много добър 4,50. Дипломите от чужди училища се признават след легализация от МОН;
 • диплома за завършено висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по чужд език, ако оценката не е по-ниска от много добър 4,50;
 • международно признат сертификат за степен на владеене на езика, както следва:
  • английски – ESU 6,7, 8 & 9; Pitman – Higher Intermediate & Advanced; IELTS – 6,7,8 & 9] UCLES – CAE & CPE; UCLES RSA (CCSE) 3 & 4; Oxford-Higher & Diploma; ARELS-Higher; Trinity 10,11 & 12; LCCI SEFIC-Intermediate & Advanced, а също така приравнените към тях американски тестове.
  • Френски – DELF /последно ниво/, издаден от френските културни институти в чужбина.
  • Испански – DELE SUPERIOR.
  • Немски – ZMP, издаден от Гьоте Институт.