Инструкции за работа със Sisulizer

Инструкции за работа със Sisulizer

Превод на софтуер

Програмата е разделена на следните части:
1.Горна лента с инструменти – тук ще намерите основните инструменти на програмата – Open, Close, Save и т.н.
2.Лява колонка – тук се показват наличните файлове за превод. В зависимост от превеждания софтуер файловете могат да бъдат разпределени в папки,както и самите файлове да имат прикрепени към тях файлове. Ако от лявата страна на името на папката или файла има знак „+“, това означава, че има допълнителни файлове и за да ги видите трябва да натиснете на знака „+“.
3.Горно средно каре – тук се визуализира формата и вие можете да видите как ще изглежда преведения текст.
4.Долно средно каре – тук се извършва преводът. За да преведете стринг натиснете на дясната клетка до стринга и въведете превода. След това натиснете другаде.
5.Дясна колонка – филтър, който ви позволява да филтрирате видимите стрингове.
6.Долна лента с инструменти – показва история на работата, има възможност за търсене.

Съобщенията в софтуера са разделени на две основни групи – форми и стрингове. Формите са основната част, която се вижда при отваряне на различни прозорци на програмата. Стринговете са системни съобщения, които се показват при дадено действие.

Формите се намират в папка Forms, а стринговете се намират в папка Strings. Папките можете да намерите в лявата колонка на програмата.

Спазване на словореда
Важно условие за правилната работа на софтуера с преведения текст е спазването на словореда на изходящите стрингове, които съдържат повече от едно системно съобщение „%s“. Това съобщение в последствие програмата ще го замести с определена дума/фраза/цифра. Например, ако вие обърнете словореда на изречението „Фактура № %s на стойност %s …“ и го направите „Стойност %s  на фактура № %s …“, то като краен резултат клиентът ще види, че номерът на фактурата ще се покаже до думата „стойност“, а стойността на фактурата ще бъде неин номер.

Нагласяне дължината на бутоните
При превод на форми в карето за визуализация, ако думата е по-дълга бутона, в който е поставена, трябва да увеличите карето, за да може при работа с програмата думата да не бъде отрязана.

Дължина на текста при превод на файлове „TGP_“
При превод на файлове, които започват с буквите „TGP_“ трябва изключително да се спазва условието за дължина на текста не по-голяма от дължината на изходящия текст!

Заключени стрингове
Програмата ще показва като заключени стрингове, които са наследени от татко-форма. Това означава, че тези стрингове се превеждат в друга форма и Вие не можете да ги преведете от отворената в момента форма. За да отворите татко-формата натиснете върху стринга с десния бутон и от появилото се меню изберете Open Parent. Ще Ви се отвори татко-формата и Вие ще можете да преведете стринга. Веднъж преведен този стринг ще се показва като преведен във всички форми, които го унаследяват.

Функция „Валидация“
Тази функция проверява преведения текст и показва грешки в превода, които трябва да се отстранят за безпроблемна работа на програмата.
Функцията се включва от горното меню:
Validation > Validate Translation…
В изскочилия прозорец можете да посочите какви грешки да търси. Натиснете OK и проверката ще започне.

Инструкции за работа с Традос 2007

1.TRANSLATOR’S WORKBENCH

Translator’s Workbench (наричан за по-кратко Workbench) е система за база данни, която съхранява преводи и позволява те да бъдат използвани в бъдещи проекти. Базата данни, създадени и поддържани в Translator’s Workbench, се наричат Translation Memories /Преводачески памети/.

По време на интерактивен превод, Workbench разделя текста, от който се превежда на отделни сегменти с дължина на изречение. Един по един, тези сегменти се представят на потребителя, който след това въвежда подходящия превод в ясно очертано поле за превод. Всеки сегмент от документа за превод се сравнява със сегментите в Преводаческата памет. Ако в Преводаческата памет /ПП/ се намери същият или подобен сегмент, който е бил съхранен с този сегмент, се предлага на преводача. Тогава преводачът приема или променя предложения превод. Това повторно използване на предишни преводи значително ускорява скоростта на преводния процес, неговата точност и ефективност.

Преводът на документи на Word става чрез Microsoft Word.

Други формати файлове се превеждат в TagEditor.

Translator’s Workbench работи в комбинация с MultiTerm за търсене не само в ПП, но също и в терминологичната база данни на Multiterm.

2.ПОДГОТОВКА НА СРЕДАТА ЗА ПРЕВОД.

2.1. Подготвяне на Translator’s Workbench

Стартирайте Translator’s Workbench:
1.Отидете на основното меню Start на Windows.
2.Изберете Programs – SDL International – Translator’s Workbench. Translator’s Workbench се отваря.
3.Настройте размера на програмния прозорец така, че той да покрива около една трета от горната част на екрана.

2.1.1. Промяна на езика на интерфейса

Можете да промените Езика на интерфейса (User Interface Language) във Workbench, като използвате View – User Interface Language. Отворете контекстното меню на диалоговия прозорец на User Interface Language и изберете желания език. Повторете с OK.

2.1.2. Въвеждане на потребителска идентификация

Когато въвеждате Translator’s Workbench за първи път след инсталирането му, трябва да въведете ваша потребителска идентификация (User ID), така че всяка преводна единица, която добавяте или променяте в ПП да бъде правилно обозначена.

1.Отидете на Settings – User ID.
2.Въведете вашата потребителска идентификация (User ID), като например вашето първо име или вашите инициали.
3.Натиснете ОК.

2.2. Подготвяне на Microsoft Word за интерактивен превод.

При стартирането на Word винаги трябва да се появява панелът с инструменти и менюто на Trados.

За Word препоръчваме следното:

1.Намалете размера на прозореца на приложението по такъв начин, че той да покрива две трети от екрана точно под Translator’s Workbench. Лентата за състоянието (в която можете да видите флаговете на езиците на ПП) в Translator’s Workbench трябва да се вижда.
2.В Tools-Options-View, в раздел Formatting Marks, проверете дали само All е маркирано.
3.В меню View, изберете Normal.
4.Деактивирайте Track Changes.  Ако файлът, който желаете да преведете съдържа проследени промени, приемете всички промени преди да започнете да превеждате.

Забележка:
1) Настройките Formatting Marks гарантират, че всеки скрит текст и марки могат да се покажат или скрият като се използва бутон Show-Hide във Word:
2) Във Word можете да увеличите наличното място, като деактивирате Ruler в меню View и Horizontal Scroll Bar в Tools-Options-View.

2.Лента с инструменти на TRADOS.
По време на интерактивния превод в Word, можете да използвате лентата с инструменти на TRADOS или клавишите за бърз достъп, които съответстват на всеки бутон. Комбинациите от клавиши за бърз достъп са показани в менюто Trados в Word.

След инсталирането на Translator’s Workbench лентата с инструменти на TRADOS ще бъде активна в Word. Ако лентата с инструменти не се вижда в Word, щракнете веднъж върху бутона Флагман.

Ако не виждате Флагмана, моля проверете дали шаблонът TRADOS7.dot е активиран в Word.

3.Превод с Translator’s Workbench and Microsoft Word
този раздел представя основната информация, необходима за превод на документи в Word от начало до край.

3.1. Отваряне на Преводаческа памет

    Преводаческата памет се съхранява като група от файлове във вашето локално или мрежово устройство и това е т. нар. Преводаческа памет, базирана на файлове

3.1.1. Отваряне на Преводаческа памет, базирана на файлове

    В Translator’s Workbench отидете на File-Open и изберете ПП, която желаете да отворите. Щракнете върху Open. името на активната ПП ще се появи на заглавната лента на Translator’s Workbench.

    3.2. Създаване на нова Преводаческа памет, базирана на файлове

    Ако нямате никаква ПП, която може да се използва при вашия превод, е необходимо да създадете нова, празна ПП. В Translator’s Workbench създайте ПП за двойката изходящ и целеви език, с които работите.

1.Отидете на File-New. Появява се диалогов прозорец Create Translation Memory /Създай преводаческа памет/.
2.Изберете вашия изходящ и целеви език.
3.Щракнете върху Create.
4.Потърсете директорията, в която желаете да съхраните ПП.
5.Въведете име за ПП и изберете Save.

Създадена е нова празна ПП, базирана на файлове. Workbench автоматично добавя разширението *.tmw и създава новата ПП заедно със свързаните с нея неутрални мрежови файлове. Свързаните с нея мрежови файлове се съхраняват с разширенията *.mdf, *.mtf, *.mwf и *.iix, които трябва да са в същата папка, която сте избрали и за преводаческата памет.

Забележки:
1.Настройките на ПП не могат да се променят след създаването на ПП.
2.Ако решите на по-късен етап, че Преводаческата памет /ПП/ трябва да позволява различни преводи за еднакви оригинални сегменти, вие трябва да експортирате ПП и да я импортирате в нова, която позволява почти 100% съвпадения.
3.Следващият път, когато отворите Translator’s Workbench, последната ПП, с която сте работили се отваря автоматично, а размерът на програмния прозорец ще бъде същият, какъвто е бил когато сте затворили  Translator’s Workbench.
4.Translator’s Workbench може да създава само ПП, базирани на файлове.

    3.3. Започване на превод

1.Във Word отидете на File – Open и и зберете файла, който желаете да преведете.
2.За да започнете превода, проверете дали курсорът е в началото на документа и щракнете върху бутон Open/Get от лентата с инструменти на TRADOS.
3.Workbench “отваря” изречението, като го поставя в синьо поле и търси съвпадние в ПП. „Съвпадение“ има, когато Workbench намери или точния сегмент, който търси, или подобен сегмент. Ако ПП е празна, съвпадение не се намира и под синьото поле се появява празно жълто поле за превод. Напишете превода на оригиналния сегмент в жълтото поле за превод.
4.За потвърждаване и съхраняване на превода в ПП, щракнете върху бутон Show/Close. Сега сте създали преводна единица, съответстваща на оригиналния сегмент и неговия съответстващ превод.
5.Оригиналният текст преведен с Workbench се съхранява в Word файла. Ако щракнете върхъ бутон Show/Hide от лентата с инструменти на Word, можете да скриете текст на екрана. За да видите оформлението на файла само с преведения текст, щракнете върху този бутон.
6.Щракнете върху бутон Open/Get, за да отворите следващия сегмент за превод.

3.3.1. Продължаване до следващия сегмент

За придвижване от даден сегмент до следващия, можете да щракнете върху бутон Set/Close Next Open/Get, който комбинира двете команди Set/Close и Open/Get. По този начин не трябва да щракнете върху Set/Close и Open/Get поотделно, за да се придвижите от даден сегмент до следващия.

3.4. Точно съвпадение

Точно съвпадение /Exact Match/ има, когато Translator’s Workbench търси в ПП оригинален сегмент и намира точно същия сегмент и неговия съответстващ превод. В word оригиналният сегмент в документа е поставен в синьо поле, а намереният превод в ПП автоматично се поставя в зелено поле. В Translator’s Workbench ще се покаже 100% Match /100% съвпадение/.

Преведеният сегмент може да се едактира, ако е необходимо. Щракнете върху Set/Close Next Open/Get, за да отворите следващия сегмент за превод.

3.5 Непълно съвпадение

Непълно съвпадение /Fuzzy Match/ има, когато Translator’s Workbench намери един или повече сегменти, които до някаква степен сап одобни, но не са еднакви ъс сегмента, който се превежда.
Workbench поставя превода на най-близкото (най-високия процент) съвпадение в жълтото поле за превод.

Процентната стойност на неточното съвпадение се показва в лентата за състоянието на Translator’s Workbench.

3.6 Търсене за съответствие

В Translator’s Workbench минималната стойност на съвпадение (Minimum Value) е 70 %, което означава, че ако даден сегмент не е най-малко 70 % еднакъв с преводна единица, която вече е в ПП, няма да се покаже никакво съвпадение. Функцията Съответствие (Concordance) ви позволява да търсите в ПП за част от целия сегмент в случай, че не се намери съвпадение за целия сегмент.

3.6.1 Извършване на търсене за съответствие

1.В синьото полсе на оригиналния текст в Word, маркирайте фрагмента, който искате да търсите в ПП.
2.Щракнете върху бутон Concordance от лентата с инструменти на TRADOS.
3.Отваря се прозорец Съответствие (Concordance) и сеп оказват всички преводни единици, съдържащи тоги фрагмент. Самият фрагмент ще бъде маркиран в жълто.
4.За копиране на текст от прозорец Съответствие/Concordance, маркирайте певедения текст, който желаете да копирате. След това с десния бутон на мишката щракнете върху певедения текст и изберете Copy to Clipboard (Копирай в Клипборда).
5.Върнете се обратно в документа в Word и поставете курсора в жълтото поле за превод.
6.Използвайте команда Paste на Word  (Edit – Paste), за да вмъкнете копирания текст.
7.Направете всички останали промени или допълнения, след което щракнете върху Set/Close Next Open/Get, за да продължите.

Забележка: След като сте копирали вашия текст за превод от прозореца Concordance (Съответствие), проверете дали прозорецът Concordance е затворен, като щракнете върху бутон Close, за да не се блокира възможността ви за виждане на Translator’s Workbench.

3.6.2 Редактиране и/или изтриване на преводни единици в прозорец Concordance

Ако е необходимо да направите промени в преводните единици, които са вече в ПП, вие може да извършите това в прозореца Concordance. Щракнете с десния бутон на мишката върху един от флаговете на преводната единица, която желаете да редактирате или да изтриете и изберете подходящата опция.

3.6.3 Автоматично съответствие

Translator’s Workbench може да бъде настроен за автоматично търсене в ПП на фрагменти от текущия оригинален сегмент, когато не е намерено съвпадение за целия сегмент. Намерените съвпадения се показват в прозореца Concordance. За активиране на автоматичното търсене на съвпадения, отидете на Options – Translation Memory и изберете Concordance, като маркирате опцията Start concordance search if no segment match is found.

3.7 Активно терминологично разпознаване

Когато отворите Open/Get изречение, Translator’s Workbench търси не само в ПП, но и в терминологичната база на MultiTerm, която сте избрали. Тази функция се нарича Активно терминологично разпознаване (Active Terminology Recognition). Резултатите от терминологичното търсене се показват в терминологичния прозорец с червена горна скоба и могат да се вмъкнат в преводната единица чрез бутоните Get Term.

3.7.1 Настройка на опциите за терминологично разпознаване

Освен търсене в ПП за преводи на цели изречения, Translator’s Workbench може да работи и с терминологични бази, създадени в MultiTerm и автоматично да турси термини, които са в изречението, което се превежда.

1.За избор на терминологична база отидете на Options – Term Recognition Options.
2.В Termbase отворете списъка Terminology provider и изберете MultiTerm 7.
3.Щракнете върху бутон Browse.
4.В диалоговия прозорец Open Termbases ( Отвори терминологични бази), щракнете върху бутон Add Termbase (Добави терминологична база).
5.В диалоговия прозорец Select Termbases (Избери терминологични бази), щракнете върху радио-бутон Local termbases ( Местни терминологични бази).
6.От списъка на местни терминологични бази, изберете името на терминологичната база, която желаете да използвате за търсене на терминология и изберете ОК.
7.В диалоговия прозорец Open Termbases са изброени избраните терминологични бази. Също така можете да извадите терминологична база или да зададете терминологична база по подразбиране. Натиснете ОК.
8.Въведете оригиналния и преводния език и изберете ОК.
9.След като сте щракнали върху ОК, Term Recongnition автоматично се включва, което се показва от терминологичния прозорец, показан от дясната страна на Translator’s Workbench.

3.7.2 Вмъкване на терминология от MultiTerm

Когато няколко термина от изречението, което се превежда, са намерени в терминологичните бази на MultiTerm, единият ще бъде маркиран с удебелена червена горна скоба – това е настоящият термин, в този случай „user-friendly”, а другите – с тънки червени горни скоби. Настоящият термин винаги е този, който се показва в десния прозорец на Translator’s Workbench.
За вмъкване на превода „user-friendly” намерен в терминологичната база на MultiTerm в жълтото поле, щракнете върху бутона Get Current Term, за вмъкване на настоящия термин и върху Get Previous Term ili Get Next Term, ако е необходимо да вмъкнете другите.
Коригирайте останалото от превода, както е необходимо. За съхраняване на тази преводна единица в ПП и за придвижване напред, натиснете бутон Set/Close Next Oen/Get.

3.7.3 Превод без използване на Активно терминологично разпознаване

Ако нямате терминологична база в MultiTerm, която се прилага в превода, върху който работите в момента, вие трябва да деактивирате Term Recognition (Терминологичното разпознаване) за времето на съответния проект. За да изключите Терминологичното разпознаване:
1.Отворете ПП, която желаете да използвате за проекта.
2.Отворете Options  и щракнете върху Term Recognition, за да го деактивирате.

Забележка: Прозорецът за терминологично разпознаване от дясната страна на Translator’s Workbench ще изчезне, когато е деактивирано Term Recognition.